Simrik Air

Day Hiking

Day Hiking from Pokhara.

  • Sarangkot
  • Sarangkot – Kaskikot – Nagdanda – Pokhara
  • Peace Stupa
  • Khaun Danda
  • Phoksing
  • Dhaunge Sanghu to Bagmara
  • Dopahare – Nirmal Pokhari – Bharat Pokharai – Bagmara – Dhaunge Sanghu – Pokhara

 

For more cost, time and transportation & booking please let us know pokharalodge(@)gmail.com